Welcome to Dr. Shuhong Chen's Homepage

Dr. Shuhong Chen

Associate Professor of Computer Science

School of Computer Science and Educational Software, Guangzhou University, Guangzhou, China.

Contact
Room 608
Front Block of West Administration Building
Guangzhou University
230 West Outer Ring Road
Guangzhou Higher Education Mega Center
Guangzhou, Guangdong Province, China
shuhongchen@gzhu.edu.cn
http://trust.gzhu.edu.cn/faculty/shchen/