Welcome to Institute of Computer Networks, GU
Home>POSTDOCS
    1. Xiangyong Liu, Guangzhou University, May 2022 (Supervisor: Prof. Guojun Wang)
    2. Dr. Muhammad Faizan Khan, Guangzhou University, August 2021 (Co-supervisors: Prof. Jianer Chen and Prof. Guojun Wang)
    3. Dr. Muhammad Arif, Guangzhou University, October 2020 (Co-supervisors: Prof. Jianer Chen and Prof. Guojun Wang)
    4. Dr. Saqib Ali, Guangzhou University, March 2017 (Co-supervisors: Prof. Guojun Wang and Prof. Jianer Chen)