Welcome to Dr. Shuhong Chen's Homepage

Dr. Shuhong Chen

Associate Professor of Computer Science

School of Computer Science and Educational Software, Guangzhou University, Guangzhou, China.

Contact

Guangzhou University

230 West Outer Ring Road

Guangzhou Higher Education Mega Center

Guangzhou, Guangdong Province, China

shuhongchen@gzhu.edu.cn

http://trust.gzhu.edu.cn/faculty/shchen/