Current:

 Dr. Muhammad Faizan Khan, Guangzhou University, August 2021 (Co-supervisors: Prof. Jianer Chen and Prof. Guojun Wang)

 Dr. Muhammad Arif, Guangzhou University, October 2020 (Co-supervisors: Prof. Jianer Chen and Prof. Guojun Wang)

 Dr. Saqib Ali, Guangzhou University, March 2017 (Co-supervisors: Prof. Guojun Wang and Prof. Jianer Chen)


Former:

 Dr. Alam (Md Zakirul Alam Bhuiyan), December 2013 (Co-supervisors: Prof. Jianer Chen, Prof. Zhigang Chen, and Prof. Guojun Wang)

 Dr. Deng Li, Central South University, October 2013 (Co-Supervisors: Yong He, Min Wu, Zhigang Chen, Guojun Wang)

 Dr. Wang Liu, Central South University, April 2013 (Co-Supervisors: Min Wu, Jianxin Wang, Guojun Wang)

 Dr. Jiaqi Liu, Central South University, April 2013 (Co-Supervisors: Guojun Wang, Zhigang Chen,Zhigang Hu)

 Dr. Zhufang Kuang, Central South University, April 2013 (Co-Supervisors: Guojun Wang, Zhigang Chen,Zhigang Hu)

 Dr. Zhibin Wen, Central South University, April 2012 (Co-Supervisors: Zhigang Chen, Guojun Wang, Xiaoheng Deng)

 Dr. Fangfang Zhou, Central South University, September 2011 (Co-Supervisors: Ronghua Shi, Guojun Wang, Hong Li)

 Dr. Sancheng Peng, Central South University, September 2011 (Co-Supervisors: Min Wu, Zhigang Chen, Guojun Wang)

 Dr. Naosheng Qiao, Central South University, September 2011 (Co-Supervisors: Beiji Zou, Guojun Wang, Dongjun Huang)

 Dr. Lingna Chen, Central South University, September 2011 (Co-Supervisors: Beiji Zou, Guojun Wang, Dongjun Huang)

 Dr. Fang Qi, Central South University, October 2010 (Co-Supervisors: Min Wu, Guojun Wang, Dongjun Huang)

 Dr. Hao Liu, Central South University, November 2010 (Co-Supervisors: Zhigang Chen, Guojun Wang, Beiji Zou)

 Dr. Jinsong Gui, Central South University, December 2008 (Co-Supervisors: Min Wu, Zhigang Chen, Guojun Wang)

 Dr. Weirong Liu, Central South University, December 2008 (Co-Supervisors: Min Wu, Jun Peng, Guojun Wang)

☆ Dr. Ming Zhao, Central South University, December 2008 (Co-Supervisors: Min Wu, Zhigang Chen, Guojun Wang)